Od kwietnia 2016 rozpoczynamy realizację projektu pt: Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy.”

Wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSL.09.01.05-24-044D/15-002
jest realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne
dla działania: 9.1. Aktywna integracja
dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym – konkurs

Projekt zakłada reintegrację społeczno-zawodową w Centrach Integracji Społecznych 200 osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym z terenu Miasta Częstochowy w okresie 01.04.2016-30.06.2018 r.

Zaplanowano realizację następujących działań: reintegrację społeczno-zawodowa w 5 pracowniach:
• rękodzieła,
• krawiectwa,
• sprzątającej,
• ogrodniczej
• cateringowej,
Reintegracja zawodowa przyczyni się do odbudowy i podtrzymana zdolności do samodzielnego
świadczenia pracy na rynku pracy i będzie odbywać się poprzez zajęcia w pracowniach oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe. Reintegracja społeczna przyczyni się do odbudowania
i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu w społeczności lokalnej i pełnienia ról
społecznych w miejscu pracy i życiu rodzinnym i będzie się odbywać poprzez m.in. zajęcia z komunikacji, budowania relacji, współdziałania w społeczności lokalnej. Dodatkowo zaplanowano spotkania edukacyjne, konsultacje z doradca, prawnikiem oraz aktywnym pośrednikiem.

UCZESTNICY PROJEKTU

Uczestnikami Projektu będzie 200 osób bezrobotnych (w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z pózn. zm.); będących w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata); z wykształceniem podstawowym, zawodowym lub średnim a uzasadnionych przypadkach wyższym; należących do co najmniej jednej z wymienionych kategorii:
a) osób bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
b) osób uzależnionych od alkoholu,
c) osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
d) osób chorych psychicznie,
e) osób długotrwale bezrobotnych,
f) osób zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
g) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
h) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia do Projektu (kwestionariusz) będą przyjmowane w siedzibie:

• Centrum Integracji Społecznej Feniks,
ul. Legionów 21, 42-200 Częstochowa w godz. 7:00-15:00.

• Samorządowym Zakładzie Budżetowym Centrum Integracji Społecznej,
ul. Legionów 50A, 42-200 Częstochowa w godz. 7:30-15:30.

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close