Regulamin realizacji projektu

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU
pt. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

§ 1 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Uczestnikami Projektu będzie 70 osób bezrobotnych (w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z pózn. zm.); będących w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata); z wykształceniem podstawowym, zawodowym lub średnim a uzasadnionych przypadkach wyższym; należących do co najmniej jednej z wymienionych kategorii:
a) osób bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
b) osób uzależnionych od alkoholu,
c) osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
d) osób chorych psychicznie,
e) osób długotrwale bezrobotnych,
f) osób zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
g) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
h) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2. Uczestnikami Projektu nie mogą zostać osoby wymienione w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, czyli posiadające prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury oraz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
3. Rekrutacja uczestników będzie odbywała się w sposób ciągły przy współpracy z OPS i PUP.
a) podstawa uruchomienia grupy jest zrekrutowanie min. 10 osób
b) jednocześnie w ramach prowadzenia naboru ciągłego Lider i Partner będą tworzyć listy rezerwowe.
4. Dokumentem rekrutacyjnym, jest wypełniona i złożona u Lidera/Partnera deklaracja uczestnictwa w projekcie do Centrum Integracji Społecznej Feniks, zawierająca informacje dotyczące kandydata.
5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie jest dostępny w siedzibie Centrum Integracji Społecznej Feniks/ Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej lub do pobrania ze strony internetowej www.fisfeniks.org.pl /cis.czestochowa.pl
6. Zgłoszenia do Projektu (kwestionariusz) będą przyjmowane w siedzibie:
Centrum Integracji Społecznej Feniks, ul. Legionów 21, 42-200 Częstochowa (w godz. 7:00-15:00).
SZB Centrum Integracji Społecznej, ul. Legionów 50A, 42-200 Częstochowa (w godz. 7:30-15:30).
7. Decyzja o wyborze uczestników do Projektu zostanie podjęta na podstawie:
a) informacji zamieszczonych w deklaracji uczestnictwa (będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń),
b) spełnienia kryteriów wymienionych w §3, pkt 1 niniejszego Regulaminu,
c) rozmowy kwalifikacyjnej ,
8. Rekrutacja każdorazowo przebiegać będzie w następujących etapach:
a) złożenie deklaracji w siedzibie CIS
b) złożenie decyzji OPS
c) rozmowa kwalifikacyjna z Doradcą zawodowym oraz kierownikiem CIS
d) złożenie kompletu dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w CIS
9. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie
z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
10. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. Podstawą kwalifikowania osób z listy rezerwowej będzie ten sam status. Osoby z listy rezerwowej otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły.
11. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. Osoba chętna do udziału w Projekcie zobowiązana jest do podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz do wypełnienia dokumentów w sposób kompletny i czytelny.

§ 2 ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ

1. Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.
2. Projekt realizowany będzie w budynkach Lidera i Partnera .
3. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do uczestnictwa w min. 70% zajęć określonych
w harmonogramach zajęć.

§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

1. Uczestnik zobowiązany jest do:
a) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w projekcie,
b) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności,
c) wypełniania ankiet ewaluacyjnych, testów i kwestionariuszy monitoringowych.
2. Organizator wymaga od uczestników Projektu punktualności, obecności, aktywnego uczestnictwa w warsztatach, pozostałych zajęciach i spotkaniach oraz odpowiedniego zachowania zgodnie z normami społecznymi i zasadami przyjętymi w CIS.
3. W przypadku przybycia na zajęcia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających Organizator ma obowiązek odmówić uczestnikowi projektu udziału w oferowanym wsparciu. Powtórzenie takiej sytuacji skutkuje wnioskiem o skierowaniem na leczenie odwykowe co musi zostać udokumentowane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
4. Każdy uczestnik ma prawo do:
a) udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b) zgłaszania uwag dotyczących realizacji projektu bezpośrednio instruktorowi lub kierownikowi CIS,
c) oceny organizacji zajęć oraz jakości merytorycznej i organizacyjnej oferowanego wsparcia,
d) otrzymania materiałów i narzędzi i innych pomocy niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć
i warsztatów,
a) do świadczenia integracyjnego w okresie próbnym w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych, po okresie próbnym do świadczenia integracyjnego w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych.
b) do środków ochrony indywidualnej,
a) szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) do odpowiednich badań lekarskich,
c) zaopatrzenia z tytułu wypadku w trakcie pobytu w Centrum na podstawie przepisów o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.
5. Uczestnik ma obowiązek informowania pracowników Projektu o jakiejkolwiek zmianie danych osobowych, oraz o zmianach statusu na rynku pracy.
6. Aby otrzymać certyfikat ukończenia udziału w Projekcie, uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w minimum 70% zajęć (wszystkich modułów programu szkoleniowego) objętych programem. Nieobecność na więcej niż 30% zajęć, bez podania uzasadnienia, stanowi podstawę do skreślenia z listy uczestników.
7. Organizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub karty leczenia szpitalnego.
8. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności uczestnik jest zobowiązany do uzyskania zgody kierownika CIS na kontynuację uczestnictwa w CIS.
9. W przypadku znalezienia zatrudnienia po zakończeniu udziału w Projekcie uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia organizatorowi kopii umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą.
10. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku i nagrania uczestnika – do celów informacyjnych i marketingowych (katalogi, foldery i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia lub nagranie zostało wykonane podczas zajęć w ramach Projektu.

§ 5 ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć uczestnik zobowiązuje się dostarczyć informacje o tym fakcie osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej do siedziby CIS w najwcześniejszym możliwym terminie, jednak nie później niż siedem dni od zaprzestania uczestnictwa w zajęciach.
2. W przypadku zakończenia uczestnictwa w Projekcie w związku ze znalezieniem zatrudnienia na okres co najmniej trzech miesięcy, uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia kopii umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą. W sytuacji takiej jest on traktowany jako osoba, która ukończyła udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa.
3. W przypadku rezygnacji z zajęć Projektu w trakcie ich trwania uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenie dodatkowych postanowień.
2. Złożone dokumenty są własnością Fundacji Integracji Społecznej FENIKS. Po procesie rekrutacji będą przechowywane w archiwum organizacji tworzącej CIS.
3. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje koordynator Projektu, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do koordynatora Projektu.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.07.2016r. każdy z uczestników Projektu zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

Pobierz Regulamin [PDF]

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close