Prezes Fundacji Integracji Społecznej “FENIKS” ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania w ramach projektu “Przyszłość to My – CIS rozwój” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Tags

Comments are closed