Od dnia 1 października 2019 roku Fundacja Integracji Społecznej  FENIKS realizuje projekt „Przyszłość to My – CIS rozwój”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Całkowita wartość projektu: 4 495 803,79 PLN

Wartość dofinansowania: 4 271 013,60 PLN (95%)

w tym środki pochodzące z UE 3 821 433,22;  budżet Państwa 449 580,38

Wkład własny 224 790,19 PLN (5%)

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miastem Częstochowa.

Termin realizacji zadań merytorycznych projektu: 01.10.2019-31.01.2023

Celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Częstochowy poprzez wsparcie społeczno-zawodowe w Centrum Integracji Społecznej Feniks oraz 120 osób z ich otoczenia.

Reintegracja zawodowa przyczyni się do odbudowy i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy i będzie odbywać się poprzez zajęcia w pracowniach, kursy kwalifikacyjne, staże.

Reintegracja społeczna ma na celu przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej uczestników oraz osób z ich najbliższego otoczenia. Realizowane będą również działania profilaktyczno-zdrowotne.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
realizacja projektu „Przyszłość to My – CIS rozwój”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
: Pobierz

Link do Regulaminu obowiązującego do 31.07.2020r.

Tags

Comments are closed