W dniach 16 i 23 października w ramach projektu “Przyszłość To My – CIS rozwój” odbyły się szkolenia online prowadzone przez Pana Łukasza Bednarczyka z JOWES.Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. swoim działaniem obejmuje obszar Miasta Częstochowy, powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego.
Celem działania JOWES jest  zwiększenie szans na zatrudnienie wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie stabilnych miejsc pracy, rozwój sektora ekonomii społecznej poprzez wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej oraz stworzenie przyjaznego klimatu dla funkcjonowania ekonomii społecznej wśród jednostek samorządu terytorialnego.

Tags

Comments are closed