Fundacja Integracji Społecznej Feniks ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę odzieży roboczej ochronnej dla 120 uczestników projektu „Przyszłość to My – CIS rozwój” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach                w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem.

Wynik postępowania ofertowego
Tags

Comments are closed