Fundacja Integracji Społecznej Feniks ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usługi doradcy zawodowego dla 120 uczestników w ramach projektu „Przyszłość to My – CIS rozwój” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Korekta zapytania ofertowego oraz załącznika nr 4.

Pytania z dnia 24.10.2019 r. do zapytania ofertowego wraz z odpowiedziami 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Tags

Comments are closed