Fundacja Integracji Społecznej Feniks ogłasza zapytanie ofertowe na wybór specjalisty do spraw edukacji ekonomicznej dla 120 uczestników w ramach projektu „Przyszłość to My – CIS rozwój” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ogłoszenie

Załaczniki do zapytania ofertowego

Category
Tags

Comments are closed