Prezes FIS Feniks informuje o wyborze dostawców specjalistycznych urządzeń sprzątających wraz z oprzyrządowaniem i środkami myjącymi dla warsztatu specjalistycznych, mobilnych usług sprzątających w ramach projektu „Przyszłość to My – CIS rozwój” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Tags

Comments are closed