STATUT

FUNDACJI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  FENIKS

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Fundacja  Integracji Społecznej „Feniks”, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Urszulę Sprącel-Kudrzyn i Annę Kwiatkowską zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym          w Kancelarii Notarialnej Arkadiusza  Szkurłata , 42-200 Częstochowa ul. Kilińskiego 30/3

za numerem Repertorium  A Nr  1638/2013  działa na podstawie przepisów ustawy z dnia       6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2.

Siedzibą Fundacji jest Częstochowa.

§3.

Właściwym ministrem jest Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§4.

1.Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa.

2. Wszelkie dochody Fundacji, jak również nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczane są na działalność pożytku publicznego.

§ 5.

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§6.

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także tworzyć fundacje, spółki,

spółdzielnie, spółdzielnie socjalne lub przystępować do takich podmiotów.

2. Tworzone oddziały realizują cele Fundacji, działają na podstawie niniejszego statutu oraz

odrębnego Regulaminu danego oddziału.

§ 7.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8.

Celem Fundacji jest działanie na rzecz:

  1)  integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

  2)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

  3)   działalności charytatywnej;

  4)   podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

  5)   ochrony i promocji zdrowia;

  6)  osób niepełnosprawnych;

  7)   promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

  8)  równych praw kobiet i mężczyzn;

  9)  osób w wieku emerytalnym;

  10)  wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;

  11)  rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

  12)  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

  13)  wypoczynku dzieci i młodzieży;

  14)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

  15)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

  16)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

  17)  turystyki i krajoznawstwa;

  18)  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

  19)  pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

  20)  integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

  21)  promocji i organizacji wolontariatu;

  22)  rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

  23)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

  24)  organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, których cele statutowe są zbieżne z celami Fundacji.

§ 9.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 1. działania zmierzające do integracji społecznej i zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
 2. stworzenie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej
 3. pomoc w podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz zagrożonych bezrobociem
 4. pomoc psychologiczną, formację duchową, edukację społeczną i zawodową oraz aktywizację zawodową, stwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
 5. współpracę z ogólnopolskimi i światowymi ośrodkami zajmującymi się problematyką wykluczenia społecznego
 6. upowszechnianie skutecznych modeli ekonomii społecznej
 7. działalność charytatywną
 8. prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
 9. organizację wypoczynku obejmującą wszystkie grupy wiekowe
 10.  podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów        i współpracy między społeczeństwami
 11. promocję i organizację wolontariatu;
 12. pomoc osobom bezdomnym lub zagrożonym bezdomnością w pozyskiwaniu lokali mieszkalnych lub w remontach lokali przez nich zajmowanych
 13. prowadzenie zajęć z zakresu edukacji zawodowej, w tym organizowanie szkoleń zawodowych,  poradnictwo zawodowe, pomoc w znalezieniu zatrudnienia
 14. pozaszkolne formy edukacji
 15. organizowanie i wspieranie spółdzielni socjalnych
 16. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji

§ 10.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

§ 11.

Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną pożytku publicznego, działalność odpłatną pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą.  Dochód Fundacji może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności statutowej.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12.

1. Fundusz Założycielski w jaki Fundację wyposażają Fundatorzy stanowi kwota 1500,00 zł /słownie jeden tysiąc pięćset złotych 00/100/ z czego kwota 1000,00 zł /słownie jeden tysiąc złotych 00/100 / jest przeznaczona na działalność gospodarczą

2. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 13.

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

1) darowizn, spadków, zapisów,

2) zbiórek i imprez publicznych,

3) dochodów z majątku Fundacji,

4) działalności gospodarczej,

5) działalności statutowej odpłatnej,

6) odsetek od wkładów na rachunkach bankowych

§ 14.

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich

celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu

spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 16.

Osoba fizyczna lub prawna, która dokona darowizny, dotacji lub subwencji na rzecz Fundacji może uzyskać tytuł ,,Sponsora Fundacji” na podstawie uchwały Rady Fundaw. Tytuł sponsora ma charakter osobisty.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 17

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji

2. Zarząd Fundacji

§ 18

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

Pierwszy skład Rady Fundacji składa się z Fundatorów Założycieli.

Na mocy uchwały Rady Fundacji jej skład może zostać poszerzony o inne osoby.

§ 19

1. W skład Rady Fundacji wchodzą: Przewodniczący (który kieruje pracami Rady Fundacji) oraz Sekretarz. Osoby na te funkcje wybiera ze swego grona Rada Fundacji z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. Decyzją Fundatorów pierwszym Przewodniczącym Rady Fundacji jest Urszula Sprącel-Kudrzyn, a pierwszym Sekretarzem Rady Fundacji jest Anna Kwiatkowska.

§ 20

l. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności ponad

połowy członków, chyba, że poszczególne przepisy statutu stanowią inaczej.

2. W przypadku nieobecności członka Rady Fundacji na posiedzeniu dopuszczalne

jest oddanie przez niego głosu na piśmie bądź przez ustanowionego pełnomocnika

w przedmiocie konkretnej uchwały.

§ 21

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

2. zmiana statutu,

3. powoływanie i odwoływanie oraz zatrudnianie i ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji

4. podejmowanie uchwał o zmianie celu Fundacji, o połączeniu Fundacji z inną fundacją, o likwidacji Fundacji oraz uchwały o przeznaczeniu majątku Fundacji po jej likwidacji,

5. ustanawianie i przyznawanie odznak, medali honorowych, nagród i wyróżnień,

6. podejmowanie uchwał o formie i dopuszczalnej wysokości wsparcia na rzecz innych osób prawnych i fizycznych

7. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,

8. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Fundacji,

9. zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego Fundacji

§ 22

Kolektywnym organem kierującym bieżącą działalnością Fundacji jest Zarząd Fundacji złożony z maksymalnie 3 osób.

§ 23

Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Fundacji, Sekretarza oraz Skarbnika, są oni powoływani na te funkcje na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji.

§ 24

Radzie Fundacji służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jej członków – w każdym

czasie.

§ 25

Zarząd w szczególności:

1. reprezentuje Fundację na zewnątrz i zarządza jej majątkiem

2. ustala organizację wewnętrzną Fundacji, tworzy i likwiduje zakłady gospodarcze lub

inne jednostki organizacyjne,

3. ustala kierunki, formy i rozmiary działalności gospodarczej Fundacji,

4.  powołuje i odwołuje kierowników zakładów i jednostek, o których mowa w pkt 2,

§ 26 Dla zapewnienia specjalistycznej obsługi technicznej, organizacyjnej i prawnej Fundacji

Zarząd może utworzyć Biuro Fundacji, które będzie podporządkowane Prezesowi Zarządu.

§ 27

Zarząd ustala regulamin Biura Fundacji oraz powołuje i odwołuje Dyrektora Biura Fundacji.

§ 28

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy członków Zarządu. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 29

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji (w tym w zakresie zamówień publicznych) składa Prezes Fundacji jednoosobowo lub w jego zastępstwie osoba upoważniona uchwałą Zarządu

§ 30

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeby. Posiedzenie może zwołać każdy członek Zarządu poprzez potwierdzone pisemne powiadomienie pozostałych członków Zarządu.

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 31

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji mogą być:

   
(PKD 14) PRODUKCJA ODZIEŻY 
(PKD 23.32) PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z WYPALONEJ GLINY
  (PKD 41)   ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
(PKD 43) ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
(PKD 47) HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
(PKD 81) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 33

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§ 34

Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały na wniosek Zarządu.

§ 35

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 36

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały na wniosek Zarządu.